Chương trình Dùng thử Sản phẩm


VUI LÒNG XEM KỸ BẢN ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI TRƯỚC KHI XÁC NHẬN GỬI THÔNG TIN.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM BOSCH

Những điều kiện và điều khoản của Hợp đồng (gọi tắt là điều khoản) được thể hiện dưới đây, cùng với Hợp đồng tạo thành ràng buộc giữa Bên A và Bên B (mỗi cá nhân, tổ chức là 1 bên và nhiều cá nhân, tổ chức gọi là “các bên”). 

1. TIỀN ĐẶT CỌC.

Bên A sẽ thu Bên B một khoản tiền đặt cọc tương đương với 50% giá trị bán lẻ của Thiết bị và phụ kiện theo Catalogue Bosch mới nhất hoặc tài liệu tham khảo có giá trị tương đương. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho Bên B khi tất cả các Thiết bị và phụ kiện cho mượn được trả lại cho Bên A trong tình trạng hoạt động tốt.

2. KIỂM TRA.

Bên B sẽ kiểm tra thiết bị trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Nếu trong thời gian cho phép, Bên B không thông báo bằng văn bản cho Bên A, xác định bất kỳ khiếm khuyết nào đối với thiết bị thì Bên B đồng ý rằng thiết bị đó hoàn toàn tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này và trong tình trạng hoạt động tốt. Bên A sẽ có quyền vào nơi chứa thiết bị bất cứ lúc nào, được cấp phép và cung cấp các cơ sở cần thiết cho mục đích kiểm tra (nếu có).

3. CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ VÀ RỦI RO MẤT MÁT.

Bên B sẽ phải chịu rủi ro mất mát hoặc hư hỏng của Thiết bị từ bất kỳ nguyên nhân nào. Không mất mát hay hư hỏng Thiết bị nào có thể làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng, mà sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bên B không thể trả lại Thiết bị hoặc phụ kiện theo đúng yêu cầu của Hợp đồng, Bên B sẽ phải trả ngay cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản một khoản tiền bằng với giá bán lẻ của Thiết bị hoặc phụ kiện đó theo Catalogue Bosch mới nhất hoặc tài liệu tham khảo có giá trị tương đương.

4. KHÔNG CHO THUÊ LẠI HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG.

Bên B không được cho thuê hoặc cho mượn lại hay chuyển nhượng Thiết bị cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A. Thêm nữa, Bên B không được chuyển bất kỳ Thiết bị nào ra khỏi Việt Nam mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

5. TRẢ LẠI.

Đến thời hạn mượn, Bên B phải trả lại Thiết bị, theo yêu cầu của Hợp đồng này, theo một cách thức và đến một địa điểm do Bên A chỉ định. Tại thời điểm trả lại, Thiết bị sẽ (i) không bị ràng buộc bởi bất cứ quyền nắm giữ nào (không chỉ là quyền của người cho thuê) và các quyền của bên thứ ba theo Hợp đồng cho thuê mượn lại hoặc các thoả thuận hay sắp xếp tương tự; và (ii) ở điều kiện hoạt động tốt như khi được chuyển cho Bên B theo hợp đồng này, ngoại trừ hao mòn tự nhiên thông thường. Nếu Bên B không thể trả lại như quy định tại đây, thì không có bất kỳ điều khoản nào tại đây giải phóng Bên B khỏi nghĩa vụ trả lại thiết bị hay hạn chế quyền của Bên A được khôi phục thiết bị như trước.

6. QUYỀN SỞ HỮU.

Bên A luôn luôn giữ quyền sở hữu và định đoạt đối với Thiết bị. Tất cả các tài liệu về quyền sở hữu và bằng chứng giao hàng sẽ được giao cho Bên A. 

7. CHỌN MUA.

Vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian cho mượn, Bên B có quyền chọn mua, bằng thông báo cho Bên A, để mua thiết bị mới, thanh toán một khoản tiền bằng giá trị bán lẻ của Thiết bị như được quy định trong Hợp đồng. Khi thanh toán đầy đủ khoản trên, Bên A sẽ chuyển cho Bên B tất cả các quyền của Bên A đối với Thiết Bị. Các chính sách đối với ngườời mua hàng của Bên A sẽ áp dụng cho việc bán Thiết bị mới này, miễn là quyền sở hữu Thiết bị đã được chuyển giao theo phần này của Hợp đồng.

8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM.

Thiết bị được Bên A giao cho Bên B theo điều kiện “có sao giao vậy”. Bên A tại đây từ chối một cách rõ ràng việc bảo đảm (a) về quyền sở hữu, tình trạng, thiết kế, hoạt động, khả năng thương mại hoặc khả năng phù hợp cho những mục đích cụ thể của bất kỳ thiết bị nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của chúng; (b) về sự không có các khuyết tật tiềm ẩn hay khuyết tật khác; (c) về sự không có bất kỳ vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu hay bản quyền.

9. THUẾ VÀ PHÍ.

Bên B phải trả tất cả các khoản phí và thuế (nếu phát sinh) liên quan đến việc sử dụng hoặc sở hữu thiết bị của Bên B.

10. TỪ BỎ VÀ BIỆN PHÁP.

Nếu Bên A không thể thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào theo Hợp đồng này khi đến hạn, hoặc không thể thực hiện các thỏa thuận khác trong Hợp đồng này thì trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, Bên A có quyền thực thi bất kì một hoặc nhiều hơn một trong các biện pháp khắc phục sau đây:

  • (a) Không hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đặt cọc của Bên A;
  • (b) Kiện và thu hồi tất cả thiết bị cho mượn, và các khoản thanh toán khác, đã phát sinh hoặc phát sinh sau đó, đối với bất kỳ thiết bị nào;
  • (c) Sở hữu thiết bị mà không cần yêu cầu, thông báo, hoặc quy trình pháp lý, dù thiết bị đang ở bất cứ địa điểm nào.
  • (d) Chấm dứt Hợp đồng này; và
  • (e) Thực hiện các biện pháp khắc phục khác theo luật pháp hoặc sự bình đẳng.

Mặc dù có bất kỳ tuyên bố thu hồi, hoặc bất kỳ hành động nào khác mà Bên A có thể thực hiện, Bên B sẽ và phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà Bên B phải thực hiện theo Hợp đồng này. 

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A.

Trong mọi trường hợp, bất kể hình thức khiếu nại hay đòi bồi thường nào, trách nhiệm của Bên A đối với Bên B, và/hoặc khách hàng và/hoặc người thuê mượn lại không vượt quá giá trị bán lẻ của thiết bị. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Bên A đối với Bên B, và/hoặc khách hàng và/hoặc người thuê mượn lại không bao gồm những thiệt hại ngẫu nhiên, kéo theo, gián tiếp hay nghiêm trọng. Thuật ngữ “thiệt hại kéo theo” bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận dự kiến, gián đoạn kinh doanh, mất việc sử dụng, doanh thu, danh tiếng và các chi phí phát sinh.

12. ĐẢM BẢO.

Bên B sẽ bảo đảm và giữ an toàn cho Bên A, cũng như đại diện của Bên A khỏi tất cả các thiệt hại, khiếu nại và chi phí, bao gồm cả chi phí pháp lý, bất kể bản chất là gì, phát sinh từ tình trạng của thiết bị (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết tiềm ẩn và các khuyết tật khác), hoặc việc vận hành Thiết bị, bất kể ở đâu, như thế nào và bởi ai.

13. BẤT KHẢ KHÁNG.

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này phản đối lại, thì không Bên nào bị coi là có lỗi khi không thể thực hiện các nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này nếu lỗi đó là kết quả của bất kỳ hành vi Nhà nước hoặc hành động của chính phủ, bạo loạn, rối loạn, chiến tranh (dù bằng hành động chính thức tuyên bố hoặc phi chính thức), đình công, đóng cửa, khủng bố, giảm tốc độ sản xuất, thiếu hụt nguồn cung năng lượng kéo dài, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, động đất, sét đánh (được xem như một "sự kiện bất khả kháng").

14. TÍNH TÁCH BIỆT.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này mâu thuẫn với bất kỳ luật pháp hoặc không thể thực thi theo luật pháp về việc giải thích và thực thi Hợp đồng này, các điều khoản đó sẽ bị coi là mất hiệu lực đối với Hợp đồng này, nhưng sự mất hiệu lực hoặc không thể thực hiện được đó sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp đồng này. Việc cho mượn và Hợp đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực, trừ khi tính vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng gây ra mâu thuẫn lớn hoặc bao gồm một phần thiết yếu, hoặc không thể tách rời khỏi phần còn lại của Hợp đồng.

15. SỰ TỪ BỎ QUYỀN.

Việc thất bại của Bên A khi thực hiện bất kỳ hành động hoặc khẳng định bất kỳ quyền nào không được coi là một sự từ bỏ những quyền đó.

16. THÔNG BÁO.

Bất kỳ thông báo nào theo Hợp đồng cho thuê này phải bằng văn bản và được giao bởi giao hàng cá nhân, chuyển phát nhanh, fax, thư điện tử xác nhận, đến địa chỉ được nêu trong Hợp đồng.


Chương trình dùng thử sản phẩm tại Bosch.construction được tài trợ bởi Công ty Bosch PT Việt Nam, nhắm đến đối tượng khách hàng lần đầu trải nghiệm các sản phẩm Power Tools của Bosch, các khách hàng doanh nghiệp đang cân nhắc lựa chọn sản phẩm cho đơn vị. Thời hạn dùng thử kéo dài từ 3-7 ngày tùy cam kết.
Chỉ 3 thao tác nữa để dụng cụ điện từ thương hiệu xứ Đức đến tay bạn. Vui lòng chọn sản phẩm và điền thông tin đăng ký bên dưới để chúng tôi xác nhận thông tin và liên hệ đến bạn.

Thông tin đơn vị


Người đăng ký

Nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình ở trên.
Pinterest

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới